Thai Youth Hostel – ข้อมูลที่พัก ท่องเที่ยวครบวงจร

บริการจัดทำวีซ่า เชงเก้น ออสเตรเลีย อังกฤษ สหรัฐ

Share

บริการจัดทำวีซ่า

 

ท่านที่สนใจบริการยื่นวีซ่า กรอกข้อมูลได้ที่นี่เลย บริการยื่นวีซ่าต่างประเทศ

 

วีซ่าคืออะไร

 

วีซ่าหรือการตรวจลลงตราคือ หลักฐานที่แสดงให้เห็นว่าบุคคลนั้นๆได้รับอนุญาตให้เข้าพื้นที่ในเขตดินแดนต่างประเทศนอกเหนือจากที่บุคคลนั้นๆ พักอาศัยเป็นการถาวร โดยวีซ่าที่ได้รับจะมีการกาหนดระยะเวลาจำกัดการอาศัยอยู่ไม่ว่าจะด้วยรูปแบบของ การขอเดินทางผ่าน (Transit) การพานักระยะสั้น (Short Stay) หรือการพานักระยะยาว (Long Stay) ระยะเวลาที่สามารถอยู่ได้ ประเภทของวีซ่า ระยะการเข้าออก อาทิเช่น การเข้าออกได้เพียงครั้งเดียว (Single Entry) การเข้าออกได้สองครั้ง (Double Entry) หรือการเข้าออกได้หลายครั้ง (Multiple Entry) ซึ่งแล้วแต่ในข้อกำหนดเงื่อนไขของวีซ่าประเทศนั้นๆ ซึ่งผู้ได้รับวีซ่าจะต้องปฏิบัติตามกฏเงื่อนไขอย่างเคร่งครัดและต้องออกจากประเทศนั้นๆก่อนครบกาหนดของวีซ่า มิเช่นนั้นในการขอครั้งต่อไปอาจจะทำให้หมดสิทธิ์การยื่นขอ หรืออาจจะถูกปฏิเสธวีซ่าได้ โดยทางบริษัท โอเพน อายส์ โกลเบิล จำกัด ยินดีให้คำปรึกษา ให้บริการในด้านการขอวีซ่าประเทศต่างๆทั่วโลก ที่มีสถานทูตอยู่ในประเทศไทยด้วยราคายุติธรรม ไม่ผ่านคนกลาง และเป็นผู้ให้บริการสายตรงด้านการขอวีซ่าจึงทาให้ราคาของเราถูกกว่าที่อื่นๆ

 

ท่านที่สนใจบริการยื่นวีซ่า กรอกข้อมูลได้ที่นี่เลย บริการยื่นวีซ่าต่างประเทศ

visa service

ทำไมต้องให้บริษัทตัวแทนเป็นผู้ดูแลเรื่องวีซ่า เพราะจะช่วยอานวยความสะดวกในด้านต่างๆ อาทิเช่น ให้ความช่วยเหลือการพิมพ์แบบฟอร์มการสมัครที่ถูกต้อง ขั้นตอนการเตรียมเอกสารการขอวีซ่า ลดปัญหาการวิตกกังวลให้กับผู้ยื่นขอ พร้อมทั้งให้ข้อมูลที่ชัดเจน โดยบริษัท โอเพน อายส์ โกลเบิล จากัด เป็นผู้ให้บริการรับยื่นวีซ่าเพื่อเดินต่างประเทศโดยไม่ผ่านคนกลาง พร้อมทั้งให้คาปรึกษาในด้านการวางแผนการยื่นขอวีซ่า ทั้งในรูปแบบการเดินทางคนเดียว การเดินทางแบบหมู่คณะ หรือ กรุ๊ปเหมาจากบริษัททัวร์ (Travel Agent) ซึ่งการให้บริการ บริษัท โอเพน อายส์ โกลเบิล จากัด คือ – ไม่ผ่านตัวแทนคนกลาง – ราคาไม่แพง – ให้คาแนะนาการขอวีซ่าอย่างถูกต้อง – ให้ข้อมูลขั้นตอนการเตรียมเอกสารการยื่นขอ – สะดวก รวดเร็ว ในการจองคิวนัดหมายขอวีซ่า – เราเป็นผู้ให้บริการตรงทางด้านการขอวีซ่าทั่วโลกที่มีสถานทูตในประเทศไทย

***หมายเหตุ 1. ระยะการพิจารณาในการออกวีซ่าขึ้นอยู่กับสถานทูตเป็นสาคัญ
2. ขั้นตอนการบริการอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
3. อัตราค่าธรรมเนียมและค่าบริการอาจมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่กับความเหมาะสม,
การขึ้นลงของค่าเงิน และเงื่อนไขจากสถานทูตเป็นสาคัญ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

***  สมาคมฯ ไม่สามารถให้ข้อมูลเกี่ยวกับการบริการดังกล่าวได้  ในกรณีมีข้อสงสัยโปรดติดต่อไปที่บริษัทดังกล่าว ***

Share
Positive SSL