Thai Youth Hostel – ข้อมูลที่พัก ท่องเที่ยวครบวงจร

ผลประโยชน์ประกันการเดินทาง

ผลประโยชน์ประกันการเดินทางต่างประเทศ

Share

ซื้อประกันการเดินทาง   ประกันการเดินทางต่างประเทศ ท่านสามารถศึกษาความคุ้มครองของประกันภัยการเดินทางต่างประเทศทั้ง 3 บริษัทที่ให้บริการผ่านสมาคมบ้านเยาวชนแห่งประเทศไทยได้ที่นี่ ก่อนตัดสินใจ ไม่ว่าจะเป็นกรณีค่ารักษาพยาบาลในต่างประเทศ กระเป๋าเดินทางล่าช้าหรือสูญหาย เที่ยวบินล่าช้า ความรับผิดชอบต่อบุคคลภายนอก  – Allianz Global Assistance – หน่วย บาท ผลประโยชน์ Tripper Leisure Business Traveller ความคุ้มครอง 1. การสูญเสียชีวิต /อวัยวะจากอุบัติเหตุ         ผู้เอาประกันภัยเดินทางที่มีอายุมากกว่า 16 ปี หรือน้อยกว่า 75 ปี 3,000,000 4,000,000 5,000,000…

Share
Positive SSL