Thai Youth Hostel – ข้อมูลที่พัก ท่องเที่ยวครบวงจร

Malaysia Youth Rally

Share

“โครงการแลกเปลี่ยนเยาวชน หัวข้อ การสร้างสันติภาพและความเข้าใจในระดับนานาชาติ”

 

“Hostelling for peace and international understanding”
Kuala Lumpur or Negeri Sembilan, Malaysia
14 – 19 กันยายน 2561

 

Hostelling International-Malaysia (ซึ่งเดิมเรียกว่า Malaysian Youth Hostels Association) จัดโครงการดังกล่าวในปีนี้เพื่อประชาสัมพันธ์ประเทศมาเลเซียให้กับประเทศสมาชิก Hostelling International ได้รู้จัก วันแห่งสันติภาพระหว่างประเทศมีขึ้นในแต่ละปีทั่วโลก และสมัชชาแห่งสหประชาชาติได้ประกาศว่านี่เป็นวันที่เสริมสร้างอุดมการณ์แห่งสันติภาพทั้งภายในและระหว่างประชาชาติและประชาชน

HI Malaysia ได้จัดโครงการแบบเดียวกันนี้ในปีพ.ศ.2550, 2555 และ 2558 ซึ่งตรงกับวันครบรอบ 50 ปี และ 55 ปี ของ HI-Malaysia และยังเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวของประเทศมาเลเซียอีกด้วย

โปรแกรม 6 วัน 5 คืนนี้จะจัดขึ้นที่ Kuala Lumpur และ Negeri Sembilan ผู้เข้าร่วมโครงการทั้งหมดคาดว่าจะเป็นเยาวชน 100 คน จากประเทศในแถบเอเชียแปซิฟิก นักศึกษามหาวิทยาลัย และเยาวชนในท้องถิ่น

โครงการนี้เดำเนินการภายใต้ข้อตกลงร่วมระหว่างสหพันธ์สมาคมบ้านเยาวชนนานาชาติและ UNESCO ในปีพ.ศ.2546 เพื่อส่งเสริมสันติภาพและความปรารถนาดีในหมู่คนทั่วโลก

 

วัตถุประสงค์ของโครงการ

 

  1. เพื่อส่งเสริมให้ประเทศมาเลเซียในฐานะแหล่งท่องเที่ยว
  2. เพื่อส่งเสริมสันติภาพและความเข้าใจระหว่างประเทศในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกและเสริมสร้างความปรารถนาดีและมิตรภาพระหว่างเยาวชนในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก
  3. เป็นโปรแกรมเชิงรุกสำหรับผู้นำเยาวชนและอาสาสมัครจากมหาวิทยาลัยเอกชนและรัฐ
  4. เพื่อส่งเสริมการมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างเยาวชนในท้องถิ่นกับผู้เข้าร่วมประชุมนานาชาติ

 

ผู้รับผิดชอบโครงการ

1. สมาคมบ้านเยาวชนแห่งประเทศไทย (Hostelling International Thailand)
2. สมาคมบ้านเยาวชนแห่งประเทศมาเลเซีย (Hostelling International Malaysia)

ขั้นตอนการรับสมัคร

1. ส่งข่าวประชาสัมพันธ์และเปิดรับสมัครให้แต่ละประเทศแจ้งความจำนงตอบรับการส่งคณะผู้แทนเยาวชนระหว่างวันนี้ – 3 สิงหาคม 2561 (ภายในเวลา 24.00น.) โดยทางสมาคมบ้านเยาวชนมาเลเซีย ได้กำหนดจำนวนเยาวชนจากประเทศไทยไว้ไม่เกิน 9 คน และหัวหน้าคณะผู้แทนสมาคมบ้านเยาวชนแห่งประเทศไทย 1 คน (อาจมีหรือไม่มีก็ได้) รวม 10 คน
2. ประกาศรายชื่อผู้เข้าสัมภาษณ์ วันจันทร์ที่ 6 สิงหาคม 2561  
3. กำหนดเข้าสัมภาษณ์ ในวันพุธที่ 8 สิงหาคม 2561 ณ สมาคมบ้านเยาวชนแห่งประเทศไทย ถนนพิษณุโลก แผนที่ : https://www.tyha.org/tyha/web/map2.jpg 
4. ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ วันที่ 9 สิงหาคม 2561
5. ปฐมนิเทศเตรียมพร้อมก่อนออกเดินทาง 10 สิงหาคม 2561 (อาจมีการเปลี่ยนแปลง)

ค่าใช้จ่ายร่วมโครงการ

1. สมาคมบ้านเยาวชนแห่งประเทศมาเลเซียเป็นเจ้าภาพและผู้รับผิดชอบค่าที่พัก อาหารและการเดินทาง ตลอดโครงการฯ และขอสนับสนุนค่าลงทะเบียนจากผู้เข้าร่วมโครงการ คนละ 100 USD (ประมาณ 3500 บาท)
2. เยาวชนผู้เข้าร่วมโครงการฯจากต่างประเทศจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายส่วนตัว ค่าตั๋วเครื่องบิน  ค่าโดยสารรถ Airport Bus จากสนามบินไป-กลับที่พัก (รวมค่าใช้จ่ายที่ต้องเตรียมโดยประมาณ 6,000 – 10,000 บาท)

3.สมาคมบ้านเยาวชนแห่งประเทศไทย สนับสนุนประกันการเดินทาง

คุณสมบัติของผู้สมัคร

 

1. เยาวชนไทย ชาย-หญิง อายุระหว่าง 18 – 30 ปี และต้องเป็นสมาชิกของสมาคมบ้านเยาวชนแห่งประเทศไทยประเภททั่วโลก(หากยังไม่ได้เป็นสมาชิก ต้องสมัครสมาชิกเสียก่อน)
2. ต้องการแสวงหาประสบการณ์อันมีค่าให้กับชีวิต มีความอดทนและรักการเดินทางแบบอิสระ
3. ชอบความเป็นอยู่แบบเรียบง่าย สะอาด สบาย ไม่หรูหรา
4. มีทัศนคติที่ดีต่อเพื่อนร่วมทาง รักการช่วยเหลือเกื้อกูลกัน
5. เปิดใจกว้างต่อข้อแตกต่างทางขนบธรรมเนียมวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น
6. มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงดี มีความพร้อมในการฝึกทดสอบสมรรถภาพและเล่นกีฬา สามารถปรับตัวในสภาพแวดล้อมที่ไม่คุ้นเคยได้

หลักฐานการสมัคร

 

1.ใบสมัครที่กรอกรายละเอียดอย่างชัดเจนและเรียบร้อย คลิกที่ http://www.tyha.org/tyha/web/youth_rally.doc เพื่อ Download ใบสมัคร
  (ใช้ใบสมัครเดียวกับ Korea Rally แต่ไม่ต้องแนบบทความใดๆ )
2. รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป (หน้าตรง ไม่ใส่แว่นตาและรูปถ่ายมีอายุไม่เกิน 6 เดือน)
3. สำเนาหนังสือเดินทาง 1 ชุด (ถ้ามี)
4. สำเนาบัตรประชาชน 1 ชุด ลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง
5.สำเนาบัตรสมาชิกสมาคมฯ 1 ชุด (หากยังไม่เป็นสมาชิก สามารถสมัครได้ในวันที่ยื่นใบสมัคร )
***การส่งใบสมัครโดยการแนบหลักฐานส่งทางอีเมล์มาที่ contact@tyha.org 
ใส่ชื่อ Subject :  Malaysia Rally 2018

– ในกรณีที่น้องๆ ยังไม่ได้รับบัตรสมาชิกกรุณา Scan และAttach หลักฐานใบโอนเงิน 350/460/600/1800 บาทหรือแล้วแต่ประเภท ส่งทางอีเมล์/   โปรดดูวิธีการสมัครสมาชิกที่หัวข้อสมัครสมาชิก )

 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

1. เยาวชนไทยและเยาวชนต่างชาติมีโอกาสร่วมกิจกรรมของทางสมาคมฯในการเปิดโลกทัศน์ สร้างจิตสำนึกในการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในสังคม ผ่านการเดินทางตามเจตนารมณ์ของ Hostelling International
2. เยาวชนไทยและเยาวชนต่างชาติสามารถเก็บเกี่ยวความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับจากการเข้าร่วมโครงการ มาปรับใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและสังคมต่อไป

TENTATIVE PROGRAM

 

Day 1                     Friday, 14 September

Morning               Arrival of International participants

Check in at Hotel Wira Kuala Lumpur

Night                     Dinner and Maghrib prayers

Program Introduction and Briefing

Get Together/Ice Breaking Session

Overnight at Hotel Wira KL

Day 2                    Saturday, 15 September

Morning                Breakfast

Opening Ceremony

Group Photo

Session on Hostelling for Peace and International Understanding

Afternoon             Lunch and Zuhur prayers

Workshop on Hostelling for Peace and International Understanding

Night                     Dinner and Maghrib prayers

Workshop Presentation

Overnight at Hotel Wira KL

Day 3                     Sunday, 16 September

Moing                    Breakfast

Workshop Presentation

Walking Tour to Places of Interest, Kuala Lumpur

Night                     Dinner and Maghrib prayers

Overnight Hotel Wira KL

Day4                      Monday, 17 September

Moing                    Breakfast

One Day Full Activity on Environment/Community/

Visit “Orang Asli” (aboriginal people) Village

Night                     Dinner and Magrib prayers

Overnight at Hotel Wira KL

Day5                      Tuesday, 18 September

Morning                Breakfast

Free Time/Shopping

Afternoon             Preparation for Cultural Presentation

Night                     Closing Dinner/Cultural Presentation by participants

Overnight at Hotel Wira KL

Day 6                     Wednesday, 19 September

Morning                Breakfast

Program Evaluation

Closing Ceremony

Programs End/Goodbye!!

Depart for KLIA

เกี่ยวกับโครงการ

ชื่อโครงการ: “Hostelling for Peace and International Understanding”

วันที่จัดโครงการ: วันที่ 14-18 กันยายน 2561

สถานที่: โรงแรม Wira KL

ผู้เข้าร่วม: สมาชิกของสมาคมเยาวชน อายุระหว่าง 18-30 ปี

ค่าธรรมเนียมการลงทะเบียน: 100 USD ต่อคนครอบคลุมที่พักอาหารและการคมนาคมในพื้นที่ระหว่างวันที่ 14-19 กันยายน พ.ศ.2561 ผู้เข้าร่วมโครงการต้องจ่ายค่าตั๋วเครื่องบินและค่าใช้จ่ายส่วนตัวเอง

ภาษาที่ใช้ในการทำงาน: ภาษาอังกฤษ

คืนวัฒนธรรม: การแสดงกลุ่มหรือการนำเสนอกับเครื่องแต่งกายแบบดั้งเดิมเพื่อแบ่งปันกับผู้เข้าร่วมคนอื่นๆ ประมาณ 10 นาทีจากแต่ละประเทศ

 

 

 

Share
Positive SSL