Thai Youth Hostel – ข้อมูลที่พัก ท่องเที่ยวครบวงจร

โครงการแลกเปลี่ยน Korea Youth Rally ครั้งที่ 44

Share

โครงการแลกเปลี่ยนเยาวชน ครั้งที่ 44 เกาหลีใต้

สมัครสมาชิก Youth Hostel Card

The 44th 2018 World Youth Rally new

 

หลักการและเหตุผล 

Hostelling International Korea ได้ดำเนินการจัด “The 44th 2019 World Youth Rally” ขึ้นระหว่างวันที่ 14 – 19 กรกฎาคม 2562 ที่ Seoul โดยในปีนี้มีแนวคิดเรื่อง What young people should know to be a Global Citizen เพื่อเป็นการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับอุดมการณ์ของขบวนการบ้านเยาวชนโลกที่ปรารถนาจะให้เกิดสันติภาพและความเข้าใจระหว่างเชื้อชาติ ศาสนา ความแตกต่างทางวัฒนธรรมในแต่ละชุมชนและประเทศ โดยผ่านการเดินทางพบปะแลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างกัน และยังเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวของประเทศเกาหลีอีกด้วย

วัตถุประสงค์ 
1. เปิดโอกาสให้เยาวชนจากประเทศต่างๆในเครือข่ายของ Hostelling International ซึ่งมีอยู่กว่า 90 ประเทศทั่วโลก ได้เดินทางแลกเปลี่ยนประสบการณ์ เรียนรู้ศึกษาประวัติศาสตร์ ขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมระหว่างกัน อันจะนำไปสู่การพัฒนามิตรภาพความร่วมมือระหว่างประเทศต่างๆเหล่านี้ต่อไปในอนาคต
2. ฝึกฝนให้เยาวชนเหล่านั้น รู้จักวิธีการเดินทางท่องเที่ยวแบบสะพายเป้ รู้จักการช่วยเหลือตนเองและเพื่อนร่วมทางรวมทั้งเคารพประเพณีท้องถิ่นของประเทศที่ตนเองเดินทางท่องเที่ยว
3. สร้างจิตสำนึกในการบำเพ็ญประโยชน์เพื่อสังคม การอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และความหวงแหนในชาติพันธุ์
4. เพื่อเสริมสร้างภาพลักษณ์และส่งเสริมการท่องเที่ยวภายในประเทศตามนโยบายของรัฐบาลเกาหลี ในการจัดกิจกรรมต่างๆให้กลุ่มเยาวชนจากต่างประเทศเกิดความประทับใจในแหล่งท่องเที่ยวต่างๆของเกาหลี และกลับมาเยี่ยมเยือนเกาหลีอีกในอนาคต

ประกันการเดินทาง

ผู้รับผิดชอบโครงการ
1. สมาคมบ้านเยาวชนแห่งประเทศเกาหลี (Hostelling International Korea)
 โดยฝากประชาสัมพันธ์ผ่านสมาคมบ้านเยาวชนแห่งประเทศไทย

 

ขั้นตอนการดำเนินการรับสมัครเข้าร่วมโครงการฯ – กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลง –

1. ส่งข่าวประชาสัมพันธ์ ตั้งแต่ 14 มีนาคม 2562 (ข่าวตัววิ่ง และทาง Social Media)
โดยได้กำหนดจำนวนเยาวชนจากประเทศไทยไว้ไม่เกิน 9 คน และหัวหน้าคณะผู้แทนสมาคมบ้านเยาวชนแห่งประเทศไทย 1 คน รวม 10 คน (อาจมีหัวหน้าคณะเดินทางไปด้วยหรือไม่ก็ได้) * ทางสมาคมฯ สงวนสิทธิ์ไม่คัดจำนวนครบ 9 คน ในกรณีที่ ผู้เข้าสัมภาษณ์มีคุณสมบัติไม่เพียงพอ ปิดรับสมัคร 17 เมษายน 2562
2. ประกาศรายชื่อผู้ที่ผ่านเข้ารอบสัมภาษณ์(รอบแรก) วันที่ 18 เมษายน 2562 (คัดเลือกจากคุณสมบัติผู้สมัครและบทความในรอบแรก) — โทรยืนยันวันสัมภาษณ์ ระหว่างวันที่ 19 – 20 เมษายน 2562
(*** พิจารณาเฉพาะ ผู้ที่จัดส่งหลักฐานครบและเป็นสมาชิกสมาคมฯ เท่านั้น!***)
3. กำหนดสอบสัมภาษณ์ คือ 22 – 23 เมษายน 2562 (อาจมีการเปลี่ยนแปลง/ลด/เพิ่มจำนวนวันขึ้นกับจำนวนผู้สมัคร) ณ สมาคมบ้านเยาวชนแห่งประเทศไทย ถนนพิษณุโลก แผนที่ : https://www.tyha.org/tyha/web/map2.jpg 

*** ไม่มีการสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์และ Skype หรือวิธีอื่นๆ ผู้ที่ไม่สามารถเข้าสัมภาษณ์ที่สมาคมฯ ได้ในช่วงเวลาที่กำหนด ถือว่าสละสิทธิ์ ***

4. ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ วันที่ 25 เมษายน 2562

*** ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกต้องเตรียมนำเงินเป็น ค่าสนับสนุนโครงการจากทางเกาหลี รวมทั้งหมด 9,000 บาท มาในวันปฐมนิเทศ (ทั้งนี้เงินจำนวนดังกล่าวถือเป็นการยืนยันการเข้าร่วมโครงการ ผู้ที่มิได้โอนเงินตามกำหนด ถือว่าสละสิทธิ์ โดยเงินดังกล่าวไม่สามารถขอคืนได้ในทุกกรณี จึงขอให้ผู้ผ่านการคัดเลือกพิจารณาอย่างรอบคอบ เพราะเงินดังกล่าวจะโอนไปให้สมาคมบ้านเยาวชนเกาหลีใต้)

5. ปฐมนิเทศเตรียมความพร้อมก่อนออกเดินทางวันศุกร์ที่ 26 เมษายน 2562 (อาจมีการเปลี่ยนแปลง) *ผู้ที่ไม่มาปฐมนิเทศในวันดังกล่าว โดยไม่มีเหตุผลอันสมควรจะถือว่าสละสิทธิ์ในการร่วมโครงการ —

6. การสละสิทธิ์ เข้าร่วมโครงการหลังจากได้รับคัดเลือกแล้ว จะไม่ได้รับการคืนเงินใดๆ ทั้งสิ้น ทั้งนี้หากเป็นการสละสิทธิ์โดยไม่มีเหตุผลอันควร อันนำมาซึ่งความเสียหายของโครงการแลกเปลี่ยนฯ หรือสมาคมฯ ทางผู้เข้าร่วมโครงการและผู้ปกครองจะต้องร่วมรับผิดชอบด้วย

ค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมโครงการฯ 
1. สมาคมบ้านเยาวชนแห่งประเทศเกาหลีเป็นเจ้าภาพและผู้รับผิดชอบค่าที่พัก อาหาร (บางมื้อ) และการเดินทาง (บางส่วน) ในโครงการ


2. เยาวชนผู้เข้าร่วมโครงการฯ จากต่างประเทศจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายส่วนตัว ค่าอาหารตามที่แจ้ง (บางมื้อ) ค่าตั๋วเครื่องบิน + ค่าธรรมเนียมสนับสนุนโครงการจากทางเกาหลี 250 USD (9,000 บาท) + ค่าโดยสารรถ Airport Bus จากสนามบินไป-กลับที่พัก + ค่าเดินทางระหว่างที่พักและตัวเมืองโซลในกิจกรรม Team Tour

3.สมาคมบ้านเยาวชนแห่งประเทศไทย สนับสนุนสถานที่ฝึกซ้อมการแสดง และประกันเดินทางต่างประเทศ

คุณสมบัติของผู้เข้าร่วมโครงการ
1. เยาวชนไทย ชาย-หญิง อายุระหว่าง 18 – 29 ปี และต้องเป็นสมาชิกของสมาคมบ้านเยาวชนแห่งประเทศไทยประเภททั่วโลก(หากยังไม่ได้เป็นสมาชิก ต้องสมัครสมาชิกเสียก่อน)
2. ต้องการแสวงหาประสบการณ์อันมีค่าให้กับชีวิต มีความอดทนและรักการเดินทางแบบอิสระ
3. ชอบความเป็นอยู่แบบเรียบง่าย สะอาด สบาย ไม่หรูหรา
4. มีทัศนคติที่ดีต่อเพื่อนร่วมทาง รักการช่วยเหลือเกื้อกูลกัน
5. เปิดใจกว้างต่อข้อแตกต่างทางขนบธรรมเนียมวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น
6. มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงดี มีความพร้อมในการฝึกทดสอบสมรรถภาพและเล่นกีฬา สามารถปรับตัวในสภาพแวดล้อมที่ไม่คุ้นเคยได้
 
เงื่อนไขการเข้าร่วมโครงการ
1. ผู้เข้าร่วมโครงการจะต้องเดินทางไปพร้อมกันเป็นคณะจากประเทศไทย
2.ในกรณีที่ผู้สมัครได้รับการคัดเลือกแล้ว แต่ไม่สามารถไปได้ ทางสมาคมฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินค่าลงทะเบียน 9,000 บาท และจะคัดเลือกผู้ที่มีรายชื่อสำรองเข้าร่วมแทน (ในกรณีที่ประเทศเจ้าภาพอนุญาตให้มีการเปลี่ยนแปลงรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการ)
*** สงวนสิทธิ์ ไม่ พิจารณาผู้ที่เคยเข้าร่วมโครงการ Korea Youth Rally หรือโครงการอื่นใดที่ประเทศเกาหลีกับสมาคมบ้านเยาวชนมาแล้วในปีที่ผ่านๆ มา ***

3.สมาคมฯสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาเลือกสายการบินเพื่อเดินทางเป็นหมู่คณะ โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้ร่วมเดินทางเป็นหลัก

โปรแกรมการแลกเปลี่ยน ดูที่นี่  
– Youth Forum
– Youth Life Plan
– แสดงวัฒนธรรมไทย
– แสดงความคิดเห็นด้านต่างๆ
– เต้น Flash Mob
– แลกเปลี่ยนของที่ระลึก
– Dormitory Talk
– Team Tour
– หัวข้อหลักที่พูดคุย คือ

A.    Socio Emotional

B.  Behavioral

หลักฐานการสมัคร
1.ใบสมัครที่กรอกรายละเอียดอย่างชัดเจนและเรียบร้อย สนใจ สามารถ download ใบสมัครได้ที่  ======>   download
2. รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป
3. สำเนาหนังสือเดินทาง 1 ชุด (ถ้ามี)
4. สำเนาบัตรประชาชน 1 ชุด ลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง
5.สำเนาบัตรสมาชิกสมาคมฯ 1 ชุด (หากยังไม่เป็นสมาชิก สามารถสมัครได้ในวันที่ยื่นใบสมัคร )
***การส่งใบสมัครทำได้ 2 วิธี คือ
วิธีที่1 สมัครด้วยตนเองที่สำนักงานสมาคมฯที่เทเวศน์ 
 – ดูแผนที่ตั้งของสมาคมฯ ที่หน้าแรกของเว็บไซต์ – หรือ
วิธีที่2
สมัครโดยการแนบหลักฐานส่งทางอีเมล์มาที่ contact@tyha.org 
ใส่ชื่อ Subject :  Korea Youth Rally 2019
– ในกรณีที่น้องๆ ยังไม่ได้รับบัตรสมาชิกกรุณา Scan และAttach หลักฐานใบโอนเงิน 350/460/600 พร้อมค่าจัดส่งบัตรสมาชิก หรือแล้วแต่ประเภท ส่งทางอีเมล์/ หรือ Fax ใบโอนเงินมาที่  02-628-7416 ( โปรดดูวิธีการสมัครสมาชิกที่หัวข้อสมัครสมาชิก )
ระยะเวลาโครงการ
วันที่ 14 – 19 กรกฎาคม 2562
วิธีการคัดเลือก
1. รอบแรก คัดใบสมัคร
2. รอบสัมภาษณ์ คัดจากความพร้อมและทัศนคติของผู้สมัครในการเป็นตัวแทนเยาวชนไทยเข้าร่วมโครงการ ทั้งนี้คำตัดสินของคณะกรรมถือเป็นที่สิ้นสุด
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
1. เยาวชนไทยและเยาวชนต่างชาติมีโอกาสร่วมกิจกรรมของทางสมาคมฯในการเปิดโลกทัศน์ สร้างจิตสำนึกในการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในสังคม ผ่านการเดินทางตามเจตนารมณ์ของ Hostelling International
2. เยาวชนไทยและเยาวชนต่างชาติสามารถเก็บเกี่ยวความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับจากการเข้าร่วมโครงการ มาปรับใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและสังคมต่อไป
หมดเขตรับสมัคร 17 เมษายน 2562 
หากมีข้อสงสัยหลังจากศึกษาข้อมูลแล้ว ติดต่อสอบถามเพิ่มที่ 02-628-7413 ถึง 4
Share
Positive SSL