Thai Youth Hostel – ข้อมูลที่พัก ท่องเที่ยวครบวงจร

โครงการแลกเปลี่ยน Korea Youth Rally ครั้งที่ 43

Share

โครงการแลกเปลี่ยนเยาวชน ครั้งที่ 43 เกาหลีใต้

สมัครสมาชิก Youth Hostel Card

หลักการและเหตุผล 

Hostelling International Korea ได้ดำเนินการจัด “The 43nd 2018 World Youth Rally” ขึ้นระหว่างวันที่ 14 – 19 กรกฎาคม 2562 ที่ Seoul โดยในปีนี้มีแนวคิดเรื่อง What young people should know to be a Global Citizen เพื่อเป็นการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับอุดมการณ์ของขบวนการบ้านเยาวชนโลกที่ปรารถนาจะให้เกิดสันติภาพและความเข้าใจระหว่างเชื้อชาติ ศาสนา ความแตกต่างทางวัฒนธรรมในแต่ละชุมชนและประเทศ โดยผ่านการเดินทางพบปะแลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างกัน และยังเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวของประเทศเกาหลีอีกด้วย

วัตถุประสงค์ 
1. เปิดโอกาสให้เยาวชนจากประเทศต่างๆในเครือข่ายของ Hostelling International ซึ่งมีอยู่กว่า 90 ประเทศทั่วโลก ได้เดินทางแลกเปลี่ยนประสบการณ์ เรียนรู้ศึกษาประวัติศาสตร์ ขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมระหว่างกัน อันจะนำไปสู่การพัฒนามิตรภาพความร่วมมือระหว่างประเทศต่างๆเหล่านี้ต่อไปในอนาคต
2. ฝึกฝนให้เยาวชนเหล่านั้น รู้จักวิธีการเดินทางท่องเที่ยวแบบสะพายเป้ รู้จักการช่วยเหลือตนเองและเพื่อนร่วมทางรวมทั้งเคารพประเพณีท้องถิ่นของประเทศที่ตนเองเดินทางท่องเที่ยว
3. สร้างจิตสำนึกในการบำเพ็ญประโยชน์เพื่อสังคม การอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และความหวงแหนในชาติพันธุ์
4. เพื่อเสริมสร้างภาพลักษณ์และส่งเสริมการท่องเที่ยวภายในประเทศตามนโยบายของรัฐบาลเกาหลี ในการจัดกิจกรรมต่างๆให้กลุ่มเยาวชนจากต่างประเทศเกิดความประทับใจในแหล่งท่องเที่ยวต่างๆของเกาหลี และกลับมาเยี่ยมเยือนเกาหลีอีกในอนาคต

ประกันการเดินทาง

ผู้รับผิดชอบโครงการ
1. สมาคมบ้านเยาวชนแห่งประเทศไทย (Hostelling International Thailand)
2. สมาคมบ้านเยาวชนแห่งประเทศเกาหลี (Hostelling International Korea)

 

ขั้นตอนการดำเนินการรับสมัครเข้าร่วมโครงการฯ – กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลง –

1. ส่งข่าวประชาสัมพันธ์ ตั้งแต่ 14 มีนาคม 2562 (ข่าวตัววิ่ง และทาง Social Media)
โดยได้กำหนดจำนวนเยาวชนจากประเทศไทยไว้ไม่เกิน 9 คน และหัวหน้าคณะผู้แทนสมาคมบ้านเยาวชนแห่งประเทศไทย 1 คน รวม 10 คน (อาจมีหัวหน้าคณะเดินทางไปด้วยหรือไม่ก็ได้) * ทางสมาคมฯ สงวนสิทธิ์ไม่คัดจำนวนครบ 9 คน ในกรณีที่ ผู้เข้าสัมภาษณ์มีคุณสมบัติไม่เพียงพอ ปิดรับสมัคร 17 เมษายน 2562
2. ประกาศรายชื่อผู้ที่ผ่านเข้ารอบสัมภาษณ์(รอบแรก) วันที่ 18 เมษายน 2562 (คัดเลือกจากคุณสมบัติผู้สมัครและบทความในรอบแรก) — โทรยืนยันวันสัมภาษณ์ ระหว่างวันที่ 19 – 20 เมษายน 2562
(*** พิจารณาเฉพาะ ผู้ที่จัดส่งหลักฐานครบและเป็นสมาชิกสมาคมฯ เท่านั้น!***)
3. กำหนดสอบสัมภาษณ์ คือ 22 – 23 เมษายน 2562 (อาจมีการเปลี่ยนแปลง/ลด/เพิ่มจำนวนวันขึ้นกับจำนวนผู้สมัคร) ณ สมาคมบ้านเยาวชนแห่งประเทศไทย ถนนพิษณุโลก แผนที่ : https://www.tyha.org/tyha/web/map2.jpg 

*** ไม่มีการสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์และ Skype หรือวิธีอื่นๆ ผู้ที่ไม่สามารถเข้าสัมภาษณ์ที่สมาคมฯ ได้ในช่วงเวลาที่กำหนด ถือว่าสละสิทธิ์ ***

4. ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ วันที่ 25 เมษายน 2562

*** ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกต้องเตรียมนำเงินเป็น ค่าสนับสนุนโครงการจากทางเกาหลี รวมทั้งหมด 9,000 บาท มาในวันปฐมนิเทศ (ทั้งนี้เงินจำนวนดังกล่าวถือเป็นการยืนยันการเข้าร่วมโครงการ ผู้ที่มิได้โอนเงินตามกำหนด ถือว่าสละสิทธิ์ โดยเงินดังกล่าวไม่สามารถขอคืนได้ในทุกกรณี จึงขอให้ผู้ผ่านการคัดเลือกพิจารณาอย่างรอบคอบ เพราะเงินดังกล่าวจะโอนไปให้สมาคมบ้านเยาวชนเกาหลีใต้)

5. ปฐมนิเทศเตรียมความพร้อมก่อนออกเดินทางวันศุกร์ที่ 26 เมษายน 2562 (อาจมีการเปลี่ยนแปลง) *ผู้ที่ไม่มาปฐมนิเทศในวันดังกล่าว โดยไม่มีเหตุผลอันสมควรจะถือว่าสละสิทธิ์ในการร่วมโครงการ —

6. การสละสิทธิ์ เข้าร่วมโครงการหลังจากได้รับคัดเลือกแล้ว จะไม่ได้รับการคืนเงินใดๆ ทั้งสิ้น ทั้งนี้หากเป็นการสละสิทธิ์โดยไม่มีเหตุผลอันควร อันนำมาซึ่งความเสียหายของโครงการแลกเปลี่ยนฯ หรือสมาคมฯ ทางผู้เข้าร่วมโครงการและผู้ปกครองจะต้องร่วมรับผิดชอบด้วย

ค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมโครงการฯ 
1. สมาคมบ้านเยาวชนแห่งประเทศเกาหลีเป็นเจ้าภาพและผู้รับผิดชอบค่าที่พัก อาหาร (บางมื้อ) และการเดินทาง (บางส่วน) ในโครงการ


2. เยาวชนผู้เข้าร่วมโครงการฯ จากต่างประเทศจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายส่วนตัว ค่าอาหารตามที่แจ้ง (บางมื้อ) ค่าตั๋วเครื่องบิน + ค่าธรรมเนียมสนับสนุนโครงการจากทางเกาหลี 250 USD (9,000 บาท) + ค่าโดยสารรถ Airport Bus จากสนามบินไป-กลับที่พัก + ค่าเดินทางระหว่างที่พักและตัวเมืองโซลในกิจกรรม Team Tour

3.สมาคมบ้านเยาวชนแห่งประเทศไทย สนับสนุนสถานที่ฝึกซ้อมการแสดง และประกันเดินทางต่างประเทศ

คุณสมบัติของผู้เข้าร่วมโครงการ
1. เยาวชนไทย ชาย-หญิง อายุระหว่าง 18 – 29 ปี และต้องเป็นสมาชิกของสมาคมบ้านเยาวชนแห่งประเทศไทยประเภททั่วโลก(หากยังไม่ได้เป็นสมาชิก ต้องสมัครสมาชิกเสียก่อน)
2. ต้องการแสวงหาประสบการณ์อันมีค่าให้กับชีวิต มีความอดทนและรักการเดินทางแบบอิสระ
3. ชอบความเป็นอยู่แบบเรียบง่าย สะอาด สบาย ไม่หรูหรา
4. มีทัศนคติที่ดีต่อเพื่อนร่วมทาง รักการช่วยเหลือเกื้อกูลกัน
5. เปิดใจกว้างต่อข้อแตกต่างทางขนบธรรมเนียมวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น
6. มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงดี มีความพร้อมในการฝึกทดสอบสมรรถภาพและเล่นกีฬา สามารถปรับตัวในสภาพแวดล้อมที่ไม่คุ้นเคยได้
 
เงื่อนไขการเข้าร่วมโครงการ
1. ผู้เข้าร่วมโครงการจะต้องเดินทางไปพร้อมกันเป็นคณะจากประเทศไทย
2.ในกรณีที่ผู้สมัครได้รับการคัดเลือกแล้ว แต่ไม่สามารถไปได้ ทางสมาคมฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินค่าลงทะเบียน 9,000 บาท และจะคัดเลือกผู้ที่มีรายชื่อสำรองเข้าร่วมแทน (ในกรณีที่ประเทศเจ้าภาพอนุญาตให้มีการเปลี่ยนแปลงรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการ)
*** สงวนสิทธิ์ ไม่ พิจารณาผู้ที่เคยเข้าร่วมโครงการ Korea Youth Rally หรือโครงการอื่นใดที่ประเทศเกาหลีกับสมาคมบ้านเยาวชนมาแล้วในปีที่ผ่านๆ มา ***

3.สมาคมฯสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาเลือกสายการบินเพื่อเดินทางเป็นหมู่คณะ โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้ร่วมเดินทางเป็นหลัก

โปรแกรมการแลกเปลี่ยน ดูที่นี่  —  รอแก้ไข 
– Youth Forum
– Youth Life Plan
– แสดงวัฒนธรรมไทย
– แสดงความคิดเห็นด้านต่างๆ
– เต้น Flash Mob
– แลกเปลี่ยนของที่ระลึก
– Dormitory Talk
– Team Tour
– หัวข้อหลักที่พูดคุย คือ

A.    Socio Emotional

B.  Behavioral

หลักฐานการสมัคร
1.ใบสมัครที่กรอกรายละเอียดอย่างชัดเจนและเรียบร้อย สนใจ สามารถ download ใบสมัครได้ที่  ======>   download
2. รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป
3. สำเนาหนังสือเดินทาง 1 ชุด (ถ้ามี)
4. สำเนาบัตรประชาชน 1 ชุด ลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง
5.สำเนาบัตรสมาชิกสมาคมฯ 1 ชุด (หากยังไม่เป็นสมาชิก สามารถสมัครได้ในวันที่ยื่นใบสมัคร )
***การส่งใบสมัครทำได้ 2 วิธี คือ
วิธีที่1 สมัครด้วยตนเองที่สำนักงานสมาคมฯที่เทเวศน์ 
 – ดูแผนที่ตั้งของสมาคมฯ ที่หน้าแรกของเว็บไซต์ – หรือ
วิธีที่2
สมัครโดยการแนบหลักฐานส่งทางอีเมล์มาที่ contact@tyha.org 
ใส่ชื่อ Subject :  Korea Youth Rally 2019
– ในกรณีที่น้องๆ ยังไม่ได้รับบัตรสมาชิกกรุณา Scan และAttach หลักฐานใบโอนเงิน 350/460/600 พร้อมค่าจัดส่งบัตรสมาชิก หรือแล้วแต่ประเภท ส่งทางอีเมล์/ หรือ Fax ใบโอนเงินมาที่  02-628-7416 ( โปรดดูวิธีการสมัครสมาชิกที่หัวข้อสมัครสมาชิก )
ระยะเวลาโครงการ
วันที่ 14 – 19 กรกฎาคม 2562
วิธีการคัดเลือก
1. รอบแรก คัดใบสมัคร
2. รอบสัมภาษณ์ คัดจากความพร้อมและทัศนคติของผู้สมัครในการเป็นตัวแทนเยาวชนไทยเข้าร่วมโครงการ ทั้งนี้คำตัดสินของคณะกรรมถือเป็นที่สิ้นสุด
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
1. เยาวชนไทยและเยาวชนต่างชาติมีโอกาสร่วมกิจกรรมของทางสมาคมฯในการเปิดโลกทัศน์ สร้างจิตสำนึกในการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในสังคม ผ่านการเดินทางตามเจตนารมณ์ของ Hostelling International
2. เยาวชนไทยและเยาวชนต่างชาติสามารถเก็บเกี่ยวความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับจากการเข้าร่วมโครงการ มาปรับใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและสังคมต่อไป
หมดเขตรับสมัคร 18 เมษายน 2562 (ยึดตามเวลาที่ได้รับใบสมัครภายในเที่ยงวัน 12.00 น.)   
หากมีข้อสงสัยหลังจากศึกษาข้อมูลแล้ว ติดต่อสอบถามเพิ่มที่ 02-628-7413 ถึง 4
Share
Positive SSL