Thai Youth Hostel – ข้อมูลที่พัก ท่องเที่ยวครบวงจร

INTERNATIONAL YOUTH CONVENTION 2019 INDIA

Share

youth convention 2019 india

Hostelling International INDIA ได้ดำเนินการจัด

YOUTH CONVENTION 2019” ขึ้นระหว่างวันที่   15 – 20 ตุลาคม 2562 ที่  INDIA  เพื่อเป็นการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับอุดมการณ์ของขบวนการบ้านเยาวชนโลกที่ปรารถนาจะให้เกิดสันติภาพและความเข้าใจระหว่างเชื้อชาติ ศาสนา ความแตกต่างทางวัฒนธรรมในแต่ละชุมชนและประเทศ โดยผ่านการเดินทางพบปะแลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างกัน และยังเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวของประเทศอินเดียอีกด้วย

 

วัตถุประสงค์

 1. เปิดโอกาสให้เยาวชนจากประเทศต่างๆในเครือข่ายของ Hostelling International ซึ่งมีอยู่กว่า 90 ประเทศทั่วโลก ได้เดินทางแลกเปลี่ยนประสบการณ์ เรียนรู้ศึกษาประวัติศาสตร์ ขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมระหว่างกัน อันจะนำไปสู่การพัฒนามิตรภาพความร่วมมือระหว่างประเทศต่างๆเหล่านี้ต่อไปในอนาคต
 2. ฝึกฝนให้เยาวชนเหล่านั้น รู้จักวิธีการเดินทางท่องเที่ยวแบบสะพายเป้ รู้จักการช่วยเหลือตนเองและเพื่อนร่วมทางรวมทั้งเคารพประเพณีท้องถิ่นของประเทศที่ตนเองเดินทางท่องเที่ยว
 3. สร้างจิตสำนึกในการบำเพ็ญประโยชน์เพื่อสังคม การอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และความหวงแหนในชาติพันธุ์
 4. เพื่อเสริมสร้างภาพลักษณ์และส่งเสริมการท่องเที่ยวภายในประเทศตามนโยบายของรัฐบาลอินเดีย ในการจัดกิจกรรมต่างๆให้กลุ่มเยาวชนจากต่างประเทศเกิดความประทับใจในแหล่งท่องเที่ยวต่างๆของอินเดียและกลับมาเยี่ยมเยือนอินเดียอีกในอนาคต

 

ผู้รับผิดชอบโครงการ

1. สมาคมบ้านเยาวชนแห่งประเทศอินเดีย  (Hostelling International India )

— ประชาสัมพันธ์โครงการโดยสมาคมบ้านเยาวชนแห่งประเทศไทย (Hostelling International Thailand)

 

คุณสมบัติของผู้เข้าร่วมโครงการ

1.เยาวชนไทย ชาย-หญิง อายุระหว่าง18– 28 ปี และต้องเป็นสมาชิกของสมาคมบ้านเยาวชนแห่งประเทศไทยประเภททั่วโลก (หากยังไม่ได้เป็นสมาชิก ต้องสมัครสมาชิกเสียก่อน)

2.ต้องการแสวงหาประสบการณ์อันมีค่าให้กับชีวิต มีความอดทนและรักการเดินทางแบบอิสระ
3. ชอบความเป็นอยู่แบบเรียบง่าย สะอาด สบาย ไม่หรูหรา
4. มีทัศนคติที่ดีต่อเพื่อนร่วมทาง รักการช่วยเหลือเกื้อกูลกัน
5. เปิดใจกว้างต่อข้อแตกต่างทางขนบธรรมเนียมวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น
6. มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงดี มีความพร้อมในการฝึกทดสอบสมรรถภาพและเล่นกีฬา สามารถปรับตัวในสภาพแวดล้อมที่ไม่คุ้นเคยได้

กิจกรรม

 • ประชุม แลกเปลี่ยนความคิดเห็น
 • เต้น Flash mob
 • การแสดงวัฒนธรรม
 • Gift Exchange

ค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมโครงการฯ 

* ค่าใช้จ่ายที่ต้องรับผิดชอบ  ค่าตั๋วเครื่องบิน ค่าวีซ่า

นอกนั้น ฟรี ! ค่าอาหาร ค่าเที่ยว

สุดพิเศษพาชม ทัชมาฮาล

หนึ่งใน สิ่งมหัศจรรย์ของโลก

รายละเอียดโปรแกรม — International IYC Information &Form 2019 

 

ขั้นตอนการดำเนินการรับสมัครเข้าร่วมโครงการฯ    – กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลง –

โดยได้กำหนดจำนวนเยาวชนจากประเทศไทยไว้ไม่เกิน 6 คน แบ่งเป็น ชาย 3 หญิง 3

(สงวนสิทธิ์ไม่คัดจำนวนครบ 6 คน ในกรณีที่ ผู้เข้าสัมภาษณ์มีคุณสมบัติไม่เพียงพอ)

ปิดรับสมัคร  18 มิถุนายน 2562

ประกาศรายชื่อผู้เข้ารอบสัมภาษณ์ 19 มิถุนายน 2562

–    วันสัมภาษณ์ 21 มิถุนายน 2562

(อาจมีการเปลี่ยนแปลง/ลด/เพิ่มจำนวนวันขึ้นกับจำนวน ผู้สมัคร)

ณ สมาคมบ้านเยาวชนแห่งประเทศไทย ถนนพิษณุโลก แผนที่ : https://www.tyha.org/tyha/web/map2.jpg

*** ไม่มีการสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์ หรือวิธีอื่นๆ ผู้ที่ไม่สามารถเข้าสัมภาษณ์ที่สมาคมฯ ได้ในช่วงเวลาที่กำหนด ถือว่าสละสิทธิ์ ***

–  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ วันที่ 24 มิถุนายน 2562

–  ปฐมนิเทศเตรียมความพร้อมก่อนออกเดินทางวันศุกร์ที่ 26 มิถุนายน 2562

(อาจมีการเปลี่ยนแปลง) *ผู้ที่ไม่มาปฐมนิเทศในวันดังกล่าว โดยไม่มีเหตุผลอันสมควรจะถือว่าสละสิทธิ์ในการร่วมโครงการ

หลักฐานการสมัคร

1.ใบสมัครที่กรอกรายละเอียดอย่างชัดเจนและเรียบร้อย สนใจ สามารถ download ใบสมัครได้ที่  ======>      

 1. Download ใบสมัคร
 2. รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จำนวน1 รูป
 3. สำเนาหนังสือเดินทาง 1 ชุด (ถ้ามี)
 4. สำเนาบัตรประชาชน 1 ชุด ลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง
 5. สำเนาบัตรสมาชิกสมาคมฯ 1 ชุด (หากยังไม่เป็นสมาชิก สามารถสมัครได้ในวันที่ยื่นใบสมัคร )

***การส่งใบสมัครทำได้ 2 วิธี คือ

วิธีที่1 สมัครด้วยตนเองที่สำนักงานสมาคมฯที่เทเวศน์

– ดูแผนที่ตั้งของสมาคมฯ ที่หน้าแรกของเว็บไซต์ – หรือ

วิธีที่2

สมัครโดยการแนบหลักฐานส่งทางอีเมล์มาที่ contact@tyha.org

ใส่ชื่อ Subject : INDIA 2019 ในกรณีที่น้องๆ ยังไม่ได้รับบัตรสมาชิกกรุณา Scan และAttach หลักฐานใบโอนเงิน 350/460/600 พร้อมค่าจัดส่งบัตรสมาชิก หรือแล้วแต่ประเภท ส่งทางอีเมล์

ใบโอนเงินมาที่  02-628-7416 ( โปรดดูวิธีการสมัครสมาชิกที่หัวข้อสมัครสมาชิก )

Share
Positive SSL