Thai Youth Hostel – ข้อมูลที่พัก ท่องเที่ยวครบวงจร

จองที่พัก hostel

Share

การจองที่พัก hostel 

มีวิธีจองที่พัก hostel ง่ายๆ ที่สมาคมบ้านเยาวชนแห่งประเทศไทย หรือจองด้วยตนเอง ดังนี้

 

ประเภทการจองที่พัก book hostel

 

1.จองที่พัก hostel ผ่าน Booking Centre สำนักงาน    สมาคมฯ

จอง hostel ผ่านสมาคม

 

1.1 เลือก hostel ที่ท่านต้องการพัก รวมถึงดูประเภทของห้องที่ท่านต้องการ และวันเข้าพักสามารถจองได้โดยคลิก Book hostels   

**hostel บางแห่งและห้องพักบางประเภทไม่สามารถจองผ่านระบบ Booking Centre ได้ กรุณาโทรสอบถาม**

1.2 กรอกข้อมูลการจองโดย Download  แบบฟอร์มการจอง hostel แล้วพิมพ์แบบฟอร์มนี้

1.3 เดินทางมาที่สมาคมฯ (สามารถให้ท่านอื่นๆ มาดำเนินการแทนได้) พร้อมทั้งนำแบบฟอร์มการจอง + บัตรสมาชิก Hostel ของทุกท่านที่จะเข้าพักมายื่นให้เจ้าหน้าที่ทำการจอง hostel (ผู้ดำเนินการแทน ต้องมีอำนาจการตัดสินใจแทนผู้เดินทางได้ในกรณีต้องมีการปรับเปลี่ยนแผนเดินทาง / ข้อมูลการจอง)

 1. สำนักงานสมาคมฯ ตั้งที่นี่ (ระหว่าง พิษณุโลกซอย 2 และ 4 ใกล้แยกวังแดง เยื้องกับอู่รถประจำทางสาย 43 และ516
 2. สมาคมฯ ขอสงวนสิทธิ์ให้บริการการจองที่พักเฉพาะสมาชิกเท่านั้น  หากท่านใดไม่มีบัตร สามารถทำได้ที่สมาคมฯ  พร้อมกับการจอง (ให้ผู้ร่วมเดินทางท่านอื่นมาจอง และทำบัตรสมาชิกแทนผู้ร่วมเดินทางทุกท่านได้ )

1.4 หากการจองสมบูรณ์ ท่านต้องชำระเงินร้อยละ 10 ของค่าที่พักเป็นค่ามัดจำ โดยเงินมัดจำดังกล่าวไม่สามารถขอคืนได้ ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น (รับเฉพาะเงินสด สกุลบาท โดยระบบจะคำนวณเป็นเงินบาทให้ตามอัตราแลกเปลี่ยน ณ ขณะนั้นที่กำหนดจากสำนักงานใหญ่ Hostelling International ที่ลอนดอน) – ควรดู Hostel สำรองเผื่อในกรณีที่ Hostel ที่ท่านต้องการไม่ว่าง

สมาคมฯ รับจองที่พัก Hostel แต่ละแห่ง ไม่เกิน 5 คืนเท่านั้น (ไม่ว่าจะอยู่ต่อเนื่องหรือไม่ต่อเนื่อง ) แต่หากต้องการจองจำนวนคืนมากกว่านั้น ต้องเลือกจองเองผ่านเว็บไซต์ด้วยบัตรเครดิต/เดบิตตามวิธีที่2 ทั้งนี้เพื่อลดปัญหาการจองเพื่อใช้ขอวีซ่า/แสดงที่ตม. อย่างเดียว แต่มิได้เข้าพักจริง ซึ่งสมาคมฯ ได้รับการร้องเรียนมาจาก Hostel ในหลายๆ ประเทศ

1.5 เมื่อจองเสร็จ สมาคมฯ จะมอบหนังสือรับรองการจอง (Booking) บ้านนานาชาติให้สมาชิก โดยสมาชิกจะต้องนำหนังสือรับรองนี้ไปยื่นให้บ้านพักนานาชาติเมื่อจะเข้าพัก พร้อมทั้งชำระค่าที่พักส่วนที่เหลือร้อยละ 90 เป็นเงินสกุลท้องถิ่น ซึ่งจำนวนเงินได้แสดงไว้ในหนังสือจองแล้ว

– กรณีที่ภายหลัง ท่านตัดสินใจไม่เข้าพัก กรุณาอีเมล์แจ้งมาที่สมาคมฯ ก่อนอย่างน้อย 2 วันทำการ เพื่อทำการยกเลิกการจอง หากไม่ได้แจ้งจะถูก Blacklist และสมาคมฯ สงวนสิทธิ์งดการจองผ่านสมาคมฯ   —

1.6 กรณีนำเอกสารไปยื่นขอวีซ่า และมีผู้เข้าพักมากกว่า 1 ท่าน  ทางสมาคมฯ จะระบุรายชื่อผู้เดินทางทั้งหมดให้ด้านหลังหนังสือรับรองการจอง ซึ่งโปรดตรวจสอบว่ามีรายละเอียดดังกล่าวครบถ้วนตามที่ท่านจองหรือไม่ เพื่อจะได้ไม่เกิดปัญหาในการยื่นเอกสารขอวีซ่า

1.7 ทั้งนี้หนังสือรับรองที่ได้รับ กรุณาถ่ายสำเนา และนำฉบับสำเนาไปยื่นที่สถานทูตเพื่อขอวีซ่า ส่วนตัวจริงให้นำไปแสดงที่บ้านนานาชาติในวันที่เข้าพัก ทั้งนี้ ทางสมาคมฯ ไม่สามารถออกหนังสือรับรองให้ท่านสมาชิกใหม่ได้ ในกรณีที่ทำเอกสารหาย เนื่องจากเป็นการจองผ่านระบบออนไลน์

1.8 ในกรณีที่ท่านเข้า Check-in หลังเวลา 18.00 น. (เวลาอาจเปลี่ยนแปลงขึ้นกับเงื่อนไขของแต่ละ hostel ) กรุณาอีเมล์ไปแจ้งเวลาที่ท่านจะเข้า Check-in ที่ Hostel ที่ท่านจองก่อนเพื่อยืนยันว่าท่านจะเข้าพักแน่นอน มิฉะนั้น Hostel ที่ท่านจองอาจนำห้องพักของท่านให้แขก Walk-in เนื่องจากคิดว่าท่านไม่เข้าพักแล้ว –

1.9 เพื่อบริการที่รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ ขอแนะนำให้ท่านสมาชิกเดินทางมาจองที่พักก่อนเวลา 11.00 น. (เช้า) / 15.00 น (บ่าย) ในวันจันทร์ – ศุกร์ (ปิดพักช่วงเที่ยง) และ ก่อนเวลา 11.00 น. ในวันเสาร์ (สมาคมฯ ขออภัยที่ไม่สามารถทำการจองหลังจากเวลาดังกล่าวได้)

– ในกรณีที่ hostel ที่ท่านต้องการพักไม่สามารถจองได้จากระบบกลาง ท่านสามารถจอง Hostel ดังกล่าวด้วยตัวเองโดยการเข้า Website ของแต่ละประเทศโดยตรง หรือจองโดยวิธีการ E-mail สอบถามไปยัง Hostel ที่ท่านต้องการด้วยตนเอง ทางสมาคมฯ ไม่สามารถดำเนินการในส่วนนี้แทนท่านได้–

ใหม่ล่าสุด ! บริการเสริมทำรายชื่อผู้เดินทางระบุในใบจองที่พัก hostel เพื่อขอวีซ่า

จองที่พัก เพื่อขอวีซ่า

กรณีที่ท่านจองที่พักในเครือ Hostelling International เองและต้องการให้สมาคมฯ พิมพ์รายชื่อผู้เดินทางทั้งหมดเพื่อใช้ประกอบการขอวีซ่า สามารถดำเนินการได้โดยมีเงื่อนไข ดังนี้

 1. ที่พัก / โรงแรม hostel ที่ท่านจองต้องเป็นของเครือข่าย Hostelling International และเป็นการจองผ่านเว็บ hihostels.com หรือเว็บไซต์ตรงของสมาคมบ้านเยาวชนประเทศนั้นๆ เท่านั้น อาทิ youthhostel.ch 
 2. สมาคมฯ งด การระบุชื่อผู้เดินทางในใบจอง ในกรณีที่ท่านจองผ่าน Online Travel Agent อื่นๆ อาทิ บุกกิ้ง อโกด้า ทราเวลโลกา โฮสเทลเวิลด์ โฮเทล ในทุกกรณี แม้ที่พักเหล่านั้นจะอยู่ในเครือ Hostelling International ก็ตาม
 3. สมาคมฯ ให้บริการโดยไม่มีค่าใช้จ่าย แต่ทุกท่านต้องเป็นสมาชิกสมาคมฯ เนื่องจากต้องมีการระบุเลขที่สมาชิกด้วย
 4. สมาคมฯ จะระบุชื่อผู้เดินทาง ตามความเป็นจริง เช่น กรณีที่ท่านจอง ห้องประเภท 4 คน จำเป็นต้องระบุชื่อทุกท่าน 4 คน ไม่สามารถระบุได้เพียง 3 คน หรือ ระบุเป็น 5 คนได้ และในกรณีที่พักประเภท Dorm มีการระบุเพศ ผู้เข้าพักตามรายชื่อต้องสอดคล้องกับข้อมูลดังกล่าว เพื่อประโยชน์ของท่านเองในการตรวจสอบความถูกต้องจากสถานทูต
 5. ในวันที่เดินทางมาสมาคมฯ กรุณา Print ใบจองสำรองลงบนกระดาษขนาด A4 ใหม่ (งดเว้นการใช้กระดาษ recycle) ประมาณ 2 – 3 แผ่น มาให้สมาคมฯ เนื่องจากสมาคมฯ จะระบุชื่อในด้านหลังของใบจองดังกล่าว และสมาคมฯ ไม่สามารถ print เอกสารดังกล่าวจากอีเมล์แทนท่านได้
 6. ให้บริการเฉพาะการติดต่อกับสำนักงานสมาคมฯ ด้วยตนเองหรือฝากตัวแทนมาติดต่อเท่านั้น ไม่สามารถบริการผ่านระบบอีเมล์ จดหมาย แฟกซ์หรือจัดส่งอื่นๆ ในกรณีที่ท่านอยู่ต่างจังหวัด กรุณาฝากตัวแทน  ทั้งนี้หากท่านไม่สะดวกดำเนินการด้วยวิธีดังกล่าว ท่านสามารถอีเมล์ไปที่ hostel เอง
 7. สมาคมฯ สงวนสิทธิ์ ในการตรวจสอบเบื้องต้นจากใบจองของท่านว่าเว็บไซต์ที่ท่านจองเป็นเว็บไซต์ตามเงื่อนไขข้างต้นหรือไม่ และในกรณีที่ท่านใช้ใบจองปลอมหรือมีการทุจริตแก้ไข สมาคมฯ สงวนสิทธิ์ในการดำเนินการตามกฎหมายและแจ้งสถานทูตทันที
 8. สมาคมฯ ระบุรายชื่อผู้เดินทางให้ในรูปแบบฟอร์มมาตรฐาน ไม่สามารถขอเพิ่ม/ปรับเปลี่ยนข้อมูลอื่นๆ นอกเหนือจากที่กำหนดได้
 9. ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ 02 – 628 -7413 ถึง 4 ในเวลาทำการ
 10. ใบจองที่พักถือเป็นเพียงหลักฐานส่วนหนึ่งในการพิจารณาออกวีซ่า  สมาคมฯ ให้บริการนี้เพื่ออำนวยความสะดวกกับสมาชิกเท่านั้น ทั้งนี้สมาคมฯ มิได้มีส่วนเกี่ยวข้องหรือรับผิดชอบในกรณีที่วีซ่าของท่านไม่ผ่าน เพราะสิทธิ์ในการพิจารณาออกวีซ่าเป็นสิทธิ์ขาดของทางสถานทูตแต่ละประเทศ ซึ่งใช้หลักฐานหลายๆ ส่วนประกอบในการพิจารณานอกเหนือจากใบจองที่พัก

 

2. จองที่พัก hostel ผ่าน Website hihostels.com 

ท่านสามารถจองด้วยบัตรเครดิต (วีซ่า มาสเตอร์การ์ด) ด้วยตัวท่านเอง 

จอง hostel ด้วยตัวเอง

2.1 คลิกที่นี่  พิมพ์ชื่อเมือง/ประเทศ จำนวนคน และวันที่เข้าพัก ระบบจะแสดงข้อมูลบ้านนานาชาติและประเภทห้องให้ท่านเลือก

2.2 ผู้จอง ชำระเงินค่ามัดจำ  ร้อยละ 8 – 12 จากยอดเต็ม ผ่านบัตรเครดิต/เดบิต (เงินมัดจำไม่สามารถขอคืนได้ในทุกกรณี)  สมาคมฯ แนะนำให้ Create login หรือ ใช้ USER Facebook / twitter ในการจอง เพราะจะทำให้ท่านสามารถกลับเข้ามาดูหรือยกเลิกการจองได้ในภายหลัง ในกรณีที่จองโดยใส่เฉพาะอีเมล์ แต่ไม่สร้าง password ท่านจะไม่สามารถกลับมาดูการจองของท่านได้อีกครั้ง และสมาคมฯ ก็ไม่สามารถดูข้อมูลดังกล่าวแทนท่านได้ สมาชิกจะต้องติดต่อขอข้อมูลการจองเองกับที่พักหรือระบบ hihostels.com

2.3 ในระบบจองจะมีระบุ Donations – Voluntary donation to help to compensate CO2 emissions เป็นการสอบถามว่าท่านต้องการบริจาคเงินเพื่อช่วยลดภาวะโลกร้อนหรือไม่ ท่านสามารถคลิกเพื่อยกเลิกไม่บริจาคได้

2.4 กรุณาศึกษาเงื่อนไขการยกเลิกและเปลี่ยนแปลง ก่อนกดยืนยันการจองเพื่อประโยชน์ของท่าน

2.5 สมาชิกต้องพิมพ์ใบยืนยันการเข้าพัก (Booking Receipt) ในหน้าสุดท้ายภายหลังจากการชำระเงินแล้ว โดยสมาชิกนำใบยืนยันการเข้าพักนี้ไปยื่นให้บ้านนานาชาติในวันเข้าพัก พร้อมทั้งชำระค่าที่พักส่วนที่เหลือร้อยละ 92 เป็นเงินสกุลท้องถิ่น และแสดงบัตรสมาชิกเพื่อรับสิทธิ์ส่วนลดหรืองดการถูกชาร์จเพิ่ม ทั้งนี้ระบบจะส่งใบยืนยันการจองไปให้ท่านทางอีเมล์  (กรุณาตรวจดูใน Spam Folder ด้วย) หรือท่านสามารถเรียกดูได้อีกครั้ง หากท่านจองแบบ Login

2.6 โปรดอย่าลืม ระบุชื่อผู้เข้าพักทุกท่านในใบจองที่พัก โดยเฉพาะเพื่อใช้ขอวีซ่าเชงเก้น (ในกรณีที่ท่านไม่สามารถใส่ชื่อได้หมด ท่านสามารถอีเมล์ไปที่ hostel โดยตรงด้วยตนเอง เพื่อให้ทาง hostel ทำใบยืนยันการจองพร้อมระบุชื่อผู้เข้าพักทุกท่าน — หรือหากไม่สามารถทำได้ สามารถติดต่อสมาคมฯ เพื่อดำเนินการเสริมทำรายชื่อผู้เดินทางระบุในใบจองที่พัก

การเปลี่ยนแปลงวันเข้าพัก  ต้องแจ้งผ่านอีเมล์กับบ้านนานาชาติที่จะเข้าพักโดยตรง สมาคมฯ ไม่สามารถดำเนินการแทนได้

การยกเลิกการจองห้องพัก  ยกเลิกด้วยตนเอง ผ่าน  hihostels.com ในส่วนของ “Login” ด้านบน *** หากไม่ยกเลิก ท่านจะถูกเรียกเก็บเงินจากบัตรเครดิต หรือติด blacklist ***

การเข้าพักหลัง 18.00 น. กรุณาอีเมล์แจ้งเวลาเข้าพักกับ Hostel ที่ท่านจอง มิฉะนั้น Hostel อาจนำห้องพักให้สมาชิก Walk-in พักแทน

เงื่อนไขการจองโดยทั่วไป new

2.7 กรณีจองที่พักผ่านเว็บไซต์อื่นของสมาคมบ้านเยาวชนในแต่ละประเทศ เช่น youtthostel.ch โปรดศึกษาวิธีการจอง เงื่อนไขการชำระเงิน และยกเลิกตามแต่ละเว็บ หากมีข้อสงสัยกรุณาสอบถามโดยตรงในช่อง Contact ของแต่ละประเทศ

 จอง hostel ทั่วโลก

ทำไมต้องสมัครสมาชิก

สิทธิพิเศษ สำหรับสมาชิก Hostelling International ในประเทศไทย

         สมาชิกได้รับอัตราการเข้าพัก hostel ราคาพิเศษจากบ้านนานาชาติในเครือ Hostelling International อย่าง ในประเทศสวิสเซอร์แลนด์จะได้รับส่วนลดคืนละ 7 ฟรังก์สวิส หรือในยุโรปจะได้รับส่วนลดประมาณคืนละ 3 – 5 Euro  ประเทศออสเตรเลีย 4 – 5 AUD (ทั้งนี้หากท่านใดไม่สมัครสมาชิกก็สามารถเข้าพัก hostel ได้ แต่จะเสียค่าห้องในอัตราที่แพงกว่าสมาชิก ซึ่งจริงๆ แล้วแค่พัก hostel เพียง 2 คืน ก็คุ้มกับค่าสมาชิกแล้ว–  ทั้งนี้ยกเว้นบางประเทศที่มีเงื่อนไขว่าทุกคนที่เข้าพักต้องเป็นสมาชิก) ที่พักในสิงคโปร์ ญี่ปุ่นก็มีให้เลือก

– สมาคมฯ รับประกันการได้รับส่วนลดหรือไม่ต้องจ่ายค่าธรรมเนียมเพิ่มในกรณีที่ลูกค้าจองที่พักผ่าน www.hithailand.com หรือ คลิกที่นี่ และ walk-in เท่านั้น ในกรณีที่สำรองที่พักด้วยวิธีอื่น อาจไม่ได้รับส่วนลด

 • ใช้ยืนลดขอทำประกันเดินทางได้ 5% ( Allianz Global Assistance / NZI ประกันคุ้มภัย)
 • และยังมีสิทธิอื่นๆอีกมากมาย ดูสิทธิเพิ่มเติมได้ที่ คลิกที่นี่

สมาคมบ้านเยาวชนแห่งประเทศไทย โทร 02-628-7413 ถึง 4

ทำประกันการเดินทาง

หากท่านวางแผนเที่ยวประเทศต่างๆ สามารถกดเลือกซื้อประกันเดินทางได้ที่รูปด้านล่างนี้เลย !

คุ้มค่ากว่า ทั้งซื้อแบบการโอนเงินและผ่านบัตรเครดิต ใช้ยื่นวีซ่าได้ทุกสถานทูต แถมโปรโมชั่นมากมาย

ปรับปรุงใหม่ ดีกว่าเดิม ความคุ้มครองกรณีเที่ยวบินล่าช้า เริ่มต้นที่ทุก 6 ชั่วโมงเต็มเท่านั้น ดีกว่าแบบอื่นๆ ในตลาด เลือกแบบ Leisure ได้เลย

พิเศษ! แผนประกันที่เราขายมีแบบราคาประหยัดกว่าซื้อตรงกับบริษัท AGA เอง !

ประกันการเดินทาง

คลิกที่รูปเพื่อซื้อ Eurail Pass บัตรรถไฟต่างๆ

(ไม่มีชาร์จหากซื้อผ่านบัตรเครดิต และจัดส่งฟรีทั่วประเทศ)

rail europe

Share
Positive SSL