ประเภทของสมาชิก
1.  ประเภทสมาชิก  1 ปี                       ราคา 350  บาท
2. ประเภทสมาชิก   2 ปี                      ราคา 460  บาท
3. ประเภทสมาชิก   3  ปี                     ราคา 600  บาท
4. ประเภทสมาชิกตลอดชีพ              ราคา 1,800 บาท
5. ประเภทสมาชิกชาวต่างชาติ ( Member for Foreigner ) ราคา 400 บาท

****การสมัครสมาชิกไม่จำเป็นต้องใช้หลักฐานใดๆ และไม่มีการจำกัดอายุ เพียงกรอกชื่อ – นามสกุล และวันเดือนปีเกิด ให้ตรงกับข้อมูลใน Passport เท่านั้น (การใช้บัตรควบคู่กับ Passport) ทั้งนี้ท่านสามารถทำบัตรสมาชิกแทนกันได้ โดยสิทธิการใช้บัตรเป็นสิทธิเฉพาะบุคคลไม่สามารถเปลี่ยนมือหรือใช้แทนกันได้ (ทุกคนต้องเป็นสมาชิกเพื่อสิทธิในการเข้าพักและส่วนลด)  สำหรับเด็กอายุตั้งแต่ 7 ปีบริบูรณ์ จำเป็นต้องสมัครสมาชิกด้วย****

****หากท่านต้องรีบใช้บัตรสมาชิกด่วน ขอแนะนำให้ท่านกรอกข้อมูลผ่านระบบ On-line ไว้  แล้วเดินทางมาที่สำนักงานสมาคมฯ ที่เทเวศร์เพื่อติดต่อทำบัตร โดยท่านสามารถแจ้งชื่อ – นามสกุล และชำระเงินที่สมาคม ทั้งนี้ท่านสามารถรับบัตรสมาชิกได้ทันที****

วิธีการสมัครสมาชิกแบบ On-line

  • กรอกข้อมูลในช่องต่างๆ ให้ครบ รวมทั้งชื่อภาษาไทยและภาษาอังกฤษ และวันเดือนปีเกิด พร้อมทั้งเลือกประเภทของสมาชิกที่ต้องการสมัคร
  • ในกรณีที่ท่านกรอกข้อมูลไม่ตรงตาม Passport ท่านต้องเสียค่าธรรมเนียมในการทำบัตรใหม่ 100 บาท
  • ชำระค่าบัตรสมาชิกโดยวิธีการโอนเงินผ่านบัญชี ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาเทเวศร์ บัญชีเลขที่ < 020-2-46581-0 >ชื่อบัญชี สมาคมบ้านเยาวชนแห่งประเทศไทย ( พร้อมเพิ่มค่าจัดส่งแบบลงทะเบียน 30 บาท / 1 ใบ : บัตรจะถูกจัดส่งให้ภายใน 7-10 วัน หรือเลือกเพิ่มค่าจัดส่งแบบ EMS ด่วนพิเศษ 50 บาทต่อบัตร 1 ใบ บัตรจะถูกส่งไม่เกิน 3 วันทำการ  ในกรณีที่สมัครสมาชิกหลายท่าน อัตราค่าจัดส่งจะเป็น ดังนี้ แบบลงทะเบียน ท่านแรก 30 บาท ท่านต่อไปท่านละ 10 บาท แบบ EMS ท่านแรก 50 บาท ท่านต่อไป ท่านละ 20 บาท แต่ทั้งนี้ต้องส่งไปยังที่อยู่เดียวกัน ) ** ทางสมาคมขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค่าธรรมเนียมจัดส่งเอกสาร ในกรณีที่ท่านเปลี่ยนแปลงวิธี จัดส่งบัตรสมาชิกในภายหลัง ****ทางสมาคมฯ จะจัดส่งบัตรสมาชิกให้ภายในประเทศไทยเท่านั้น ****
  • โปรดส่งแฟกซ์ใบสลิป Pay-in ยืนยันการชำระเงินของท่านมายังหมายเลขโทรสาร 0-2628-7416 โดยในเอกสารที่ Fax มาโปรดระบุชื่อ-นามสกุลของผู้ที่ต้องการทำบัตรสมาชิก รวมทั้งเบอร์โทรศัพท์ติดต่อกลับด้วย หรือท่านสามารถ Scan ใบสลิป Pay-in ของท่านในรูปแบบ JPEG หรือ GIF แล้วส่งมายัง hi@tyha.org โดยระบุรายละเอียดดังกล่าวข้างต้นด้วย (ในกรณีที่ท่านโอนเงินผ่านระบบ E-banking โปรด Save หน้าจอที่แจ้งทำการโอนเงิน และส่งมายังอีเมล์ดังกล่าว)
  • สมาคมฯ จะดำเนินการออกบัตรให้ท่าน หลังจากที่ได้รับแฟ็กซ์สลิปหรือหลักฐานการแจ้งโอนเงินผ่าน E-Mail ซึ่งเจ้าหน้าที่จะค้นหารายละเอียดใบสมัครที่ท่านได้กรอกไว้ในเว็บไซต์ www.hithailand.com แล้วสมาคมฯ จะส่งบัตรสมาชิกให้ท่านตาม    
  • หากท่านมีข้อสงสัยโปรดสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 02-628-7413- 5
  • ในกรณีที่ต้องการจองที่พัก สามารถดูรายละเอียดวิธีการจองห้องพักที่สมาคมได้ที่ Download   ทั้งนี้ท่านสามารถดูรายละเอียดที่พั กในแต่ละประเทศได้จาก www.hihostels.com
  • สำหรับท่านที่เลือกทำบัตรสมาชิกพร้อมทั้งทำประกันภัยเดินทางด้วย กรุณา Download รายละเอียดในการทำประกันที่นี่ แบบฟอร์มทำประกัน แล้วส่งอีเมล์มาแจ้งที่ hi@tyha.org ด้วย    โดยท่านสามารถดูรายละเอียดการทำประกันภัยเดินทางเพิ่มเติมที่นี่ Download

Regis
TYPE   :  
คำนำหน้า TH *
  :  
      ใส่คำนำหน้า TH ตามพาสปอร์ต
ชื่อ-นามสกุล TH *   :  
คำนำหน้า EN *
  :  
      ใส่คำนำหน้า EN ตามพาสปอร์ต
ชื่อ-นามสกุล EN *   :  
รู้จัก hi-thailand โดย   :  
วันเกิด
  :   - -
  xxxx (xxxx)

ที่อยู่สำหรับจัดส่งบัตร   :  
    หมายเหตุ : ที่อยู่สำหรับจัดส่งบัตรจะต้องมีผู้เซ็นรับเท่านั้น
เบอร์โทร   :  
มือถือ   :  
email *   :  
งาน
  :   ค้าขาย
รับราชการ
พนักงานบริษัท
นิสิต นักศึกษา
อาชีพอิสระ
อื่น ๆ
เทส
Memo   :