แลกเปลี่ยนเกาหลีใต้

โครงการแลกเปลี่ยน Korea Youth Rally ครั้งที่ 43

Share

โครงการแลกเปลี่ยนเยาวชน ครั้งที่ 43 เกาหลีใต้ หลักการและเหตุผล  Hostelling International Korea ได้ดำเนินการจัด “The 43nd 2018 World Youth Rally” ขึ้นระหว่างวันที่ 18 – 23 กรกฎาคม 2561 ที่ Seoul และ Yangpyeongโดยในปีนี้มีแนวคิดเรื่อง Sustainable Development Goals – ความรับผิดชอบต่อโลก การยอมรับความหลากหลายทางวัฒนธรรม เพื่อเป็นการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับอุดมการณ์ของขบวนการบ้านเยาวชนโลกที่ปรารถนาจะให้เกิดสันติภาพและความเข้าใจระหว่างเชื้อชาติ ศาสนา ความแตกต่างทางวัฒนธรรมในแต่ละชุมชนและประเทศ โดยผ่านการเดินทางพบปะแลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างกัน และยังเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวของประเทศเกาหลีอีกด้วย วัตถุประสงค์  1. เปิดโอกาสให้เยาวชนจากประเทศต่างๆในเครือข่ายของ Hostelling…

Share